Đĺăčńňđŕöč˙    Âőîä    

ĂËŔÂÍŔß

ĎĐČĂËŔŃČŇÜ

ĎÎĚÎŘÜ
 

Kdy~ Nmecko oznámilo 23. svtový pohár, Neexistuje jméno pro Sanea Manchesteru. Po njakou dobu explodovali fanouaci a média. Levné Fotbalové Dresy Nerozumím výbru trenéra Loewa. Po oznámení vyhláaení seznamu 23 osob v Nmecku, Lough vysvtlil.A láska vysvtlila: "Tentokrát pYi výbru úvah Brenta a Sana, Ve skute nosti jsou oba velmi blízko. Ale nakonec jsem vybral Brandta. A Draxler, Pozice Royce a Mill byla ur ena dYíve. Sarney má velký potenciál. V záYí se vrátí do národního týmu. Jeat neprokázal svou schopnost v národním týmu. "Sarney hrál v posledních 12 zápasech nmeckého týmu. NepYispila ani cíl nebo pomoc. A ve své pozici s Draxlerem, Dresy Nmecko Royce a Brandt sout~í, Nakonec se nmecký Leif rozhodl, ~e Sanni nepYijme na svtový pohár. A koli práv pro~il skvlou sezónu.
Liverpool v~dy chtl posílit svou pozici brankáYe. Po epické chyb na Carliss v Lize mistro, Levné Fotbalové Dresy Liverpool zvýail tempo posilování. Jejich sou asný cíl íslo jedna, Je to brazilský brankový brankáY Allison v Xím.V roce 2015 byl Xím potrestán zákonem o spravedlivém financování. V minulém lét musel strávit 40 miliono eur, Prodáno domácí hvzda Salah. V letoaním roce se stále dr~í ve spravedlivé fiskální politice. To je dovod, pro Xím zva~oval prodávat Djeko v lednu. Liverpool, který ochutnal sladkost pYed pYevodem Salah, Chcete vyu~ít této pYíle~itosti znovu pYedstavit Yímské hrá e.Zpráva uvádí, ~e Hlavním cílem Dresy Liverpool je nyní brankáY Allison of Roma. Následovala Stoke City's England Gate Gate, Portland. Podobn jako v loHském roce pYedstavení spole nosti Van Dyck, Rómsky tým, který uvidí Liverpoolskou Allison, bude ocenit po~adovanou cenu. Uvádí se, ~e romský tým doufá, ~e bude mít cenu nejmén 60 miliono liber. Prodávají své brazilské venkovské dveYe.
Barcelona zápas s Royal Society, Spíae jako rozlou ení. Královská spole nost se rozlou ila s legendárním hrá em Harvey Prieto, Levné Fotbalové Dresy Barcelona se pak rozlou ila s kapitánem Iniestem.Podle apanlských médií Radio Radio pYeruailo zprávy. Kdy~ hra skon í, tým Barcelona, Poté, co fanouaci a vaichni opustili Camp Nou, Iniesta se vrátila na stadion. Mu~ tam tiae sedl. Telel cítil s emocí: "Dneska aokující scéna, Iniesta, sedící na trávníku Nou Camp, Je to sám. Tohle je poslední hra na tomto stadionu. Za tento stadion pYília zaplatil. A tento stadion mu pYinesl pYília mnoho. "Nakonec Bass Iniesta bosil Krok za krokem od Camp Nou. A na scén jsou spousty fanouako. VykYiklo jméno Iniesty: "Skvlé! Iniesta!" Poté, Basa Iniesta oznámil rozlou ení v aatn: "Ahoj vaichni, stále jsem tady. Zdá se, ~e opuatní Dresy Barcelona je pro m stále velmi obtí~né. Chci jen podkovat vám. Tato nádherná, nezapomenutelná noc bude v~dycky zapamatována v mém srdci. as plyne, Mnoho pocito zostane v Barcelon. Ka~dý dát polibek. "
Kontroverzní venkovské derby, Real Madrid a Barcelona 2-2 potYásou rukama. Trenér Levné Fotbalové Dresy Real Madrid Zidane se zú astnil tiskové konference po skon ení utkání. Zjistil, ~e Ronaldo byl skute n zrann. Ale nevím, jak dlouho to bude trvat.Pro dneaní hru, Zidane Yekl: " Byl bych rád, kdyby tým vyhrál hru. Národní derby je v~dy horké, To je dobrá hra. Oba jsme se v sout~i sna~ili co nejlépe. Vaichni jsme hráli hru na vysoké úrovni. Fotbal je v~dy nejdole~itjaí vc. Dole~itjaí ne~ tyhle spory. "V zálo~ce byl nahrazen Ronaldo. Jeho noha byla podezYelá, ~e utrpla zranní. Vnjaí svt je také velmi znepokojen Zranní kotníku bude mít vliv na Dresy Real Madrid Ronaldo ve finále Ligy mistro, Zidane odpovdl: " Cítí se te opravdu apatn. Ale myslím, ~e je to jen malý problém, Práv ho zasáhl. Nebojte se finále Ligy mistro. Mo~e se hrát. Nemohu vám Yíci, jak dlouho bude Real Madrid Ronaldo mít pYímYí. Ale Yekl mi, ~e si nemyslí, ~e to bude trvat dlouho, Co se zítra se stane s Real Madrid? Real Madrid bude nadále vnovat pozornost jeho zranním. V jeho kotnících je opravdu trochu otoku. Ale jak jsem Yekl, zranní není pYília vá~né. "
Francouzské týmové zprávy, Xekl Mbape v exkluzivním rozhovoru s televizí. Levné Fotbalové Dresy Chelsea Cante splHuje vaechny podmínky, které potYebuje PaYí~. Pokud se mo~ete rozhodnout, Bude pln koupit Kanter.Mbappe u inil bhem rozhovoru poznámky. " Není snadné vzít Kantera od Chelsea. Jen~e pokud se s PaYí~í dokonale hodí, PYemýalejte o senza ním ú inku pYináaení takového horního zadního pásu zpátky domo. Nejen fanouaci budou blázni, ipy, které jsme pro ka~dou akci získali, se rovn~ výrazn zvýaí. "Jako jeden z nejvýznamnjaích stYedních hrá o dnes, Chelsea Canter bude pro letoaní léto velkou rybou. Nemusí aanci na ztrátu Ligy mistro v Chelsea. Mentorský kont opt stojí na pozadí krize, která opouatí. Kanterovy vyhlídky v Dresy Chelsea jsou ponkud matoucí.
V rozhovoru, Tottenham dopYedu Kane pYiznal, Jejich opakované porá~ky v sout~i mohou souviset s mentální a psychologickou. PYesto~e v Pochetinno doalo k velkému pokroku, Nicmén Levné Fotbalové Dresy Tottenham stále chybí trofej. FA Cup byl práv obrácen Manchester United. Zmeakal finále.Je ztráta soute~e Tottenham související s týmovým duchem? Kane odpovdl: "Mo~ná. SamozYejm máme dovod ztrácet v semifinále nebo v sout~i. Tak~e musíme dlat lépe. ""Nemohu vám Yíct, co je dovodem. Ale to m osobn zklamalo Tottenhem. Ano, Dresy Tottenham musí najít Yeaení. To je opravdu nepYíjemné a je t~ké najít dovod. Ale kdy~ jsme Manchester United neuspli dobYe, To je blízká hra. Po skon ení hry skon ili. " Tottenhamov Kane byl zabit Smolin, kdy~ byl proti Manchesteru United. Odmítl, ~e se jedná o nedávné zranní kotníku: "Toto je vnjaí pohled. Kdy~ jste ve apatném stavu, V~dycky nco Yíkají. V prvních tyYech zápasech jsem vaak dosáhl 2 gólo. To není nejhoraí. "
Salah vstYelil gól od svého vstupu do Levné Fotbalové Dresy Liverpoolu. V sou asné dob vede vedoucího Premier League s 29 branami, To mu dalo pozornost od Realu Madrid a dalaích obro.Podle Johna Barnesa z Liverpoolu, " Klop ví, jakou taktiku je mo~né vyu~ít, abych co nejlépe vyu~il Salah, A koli Salah je vynikající hrá , Ale pro nj ml nejlepaí prostYedí, aby vyu~il svého nejlepaího potenciálu. Pokud Salah hraje za jiný tým, Nemyslím si, ~e jeho výkon mo~e být tak dobrý. "John Barnes také pou~il Sanchez jako negativní pYíklad. " Podle mého názoru je Sanchez také dobrým hrá em. Stejn jako Salah, Ale nedokázal ukázat svou pravou úroveH v Dresy Manchester United. Proto~e tým, pro který hraje, nemo~e dovolit, aby hrál to nejlepaí. Ne ~e Sanchez je apatný výkon. Namísto toho Mourinhoova taktika vedla k tomu, ~e Sanchez selhal. "
Podle zpráv, Levné Fotbalové Dresy Arsenal dopYedu Lacazette utrpl zranní kolena Ji~ v pondlí v místní dob v Londýn, Ú astnil se spole ného tréninku s spoluhrá i Arsenalu.Francouzský státní pYísluaník dostal operaci po úrazu kolena v polovin února. Lé ba poranní levé koleny. V pYípad poranní Lacazette, Arsenal má v Welbecku pouze jeden dopYedu v nabídce UEFA Europa League. Po Lacazette se zotavil z jeho zranní, Liga Evropy proti Moskv CSKA pYíatí týden O ekává se, ~e se objeví francouzatina.Stejn jako Lakazet, na hYiati je Ramsay. DYíve velaský zálo~ník zmeakal íHanský pohár kvoli chirurgii podbYiku. O ekává se vaak, ~e tento víkend bude proti Arsenalu proti Stoke City. Podobn se o ekává, ~e Wilshire a Ozil se vrátí ze zranní ve hYe. PYedcházející dva hrá i Dresy Arsenal se stahovali z národního týmu kvoli zranní. O ekává se vaak, ~e se vrátí v as. Zostává zYejmé, zda si Wenger vybere svou hru proti Stoke City. Koneckonco, Arsenal v sou asné dob bere první evropský pohár. To je jejich jediný zposob, jak se v Lize mistro ú astnit pYíatí sezóny.
Argentinská hvzda Messi vstoupila do Levné Fotbalové Dresy Barcelony v mládí. Pomohl týmu získat estné vyznamenání. Kdy~ zjistil, ~e v té dob zjistil Messi, Slavný barcelonský Rexaqi hovoYil o Messi, Xekl, ~e Messi vnuje pYília velkou pozornost svtovému poháru. Vítzství ve Svtovém poháru je jen tYeani kou na dortu.Rexach Yekl: " Lidé si myslí, ~e Messiho pYíbh je jako pohádka. Zdroj koYeno Abychom dosáhli dneaních úspcho, Messi musel nést hodn bolesti. A práv tyto bolesti ho zesílily. "" Fotbal, který hraje Barcelona, je pro nj ideální. Je to jako hladování s touhou jíst. SamozYejm, kombinace Dresy Barcelona a Messi se stává velmi výbuaným. Podíváte se na kombinaci Messi a Barcelony, Barcelony a Messi a výsledky ukazují vaechno. Nkdy vnuje pYília mnoho pozornosti Svtovému poháru. NkteYí lidé dokonce Yíkali, ~e pokud nedostanou svtový pohár, Barça Messi nebude tak velký jako Maradona a Pele. Myslím, ~e Messi zvítzila na mistrovství svta, ale nebylo nic víc ne~ tYeani kou na dortu. "
Sezóna 2017-18 vstoupila do odpo ítávacího období. Girona bude prvním týmem, který stojí pYed Levné Fotbalové Dresy Real Madrid. Zidane se rozhodl sout~it o posledních 15 zápaso.Ve skute nosti zostávají jen 10 posledních kol La Liga. Pokud se Real Madrid úspan dostane do finále Ligy mistro, V této sezon má Real Madrid 15 zápaso. Kvoli apatnému záznamu La Ligy v této sezón, Real Madrid se soustYedil na Ligu mistro. V La Lig má Real Madrid ji~ 15 bodo za Barcelona. La Liga je beznadjná a Liga mistro je Zidanovy jediné spasení.Po vyYazení Ligy mistro z PaYí~e Ze aatny Dresy Real Madrid pYiala zpráva. "Bojujte se tyYmi dalaími hrá i!" Hrá i Realu se snili o optovné vítzství v Lize mistro. Tyto tyYi zápasy Ligy mistro jsou pro n. Vaechny hry jsou finále. Ale Zidane je velmi zneklidnna touto mentalitou. Minulý týden zápas mezi Real Madrid a Evar, Tým hrál dobYe. V porovnání s La Ligou byli v Lize mistro jeat více konkuren ní. Zidane doufá, ~e eliminuje mentalitu hrá o. Pokud tým dosáhne plného vítzství ve zbývajících 15 zápasech, Pak budou moci dosáhnout svých cílo.
Podle zpráv, William Yekl, pokud Chelsea nevlastní, Jinak chce pracovat mnoho let. Williamov sou asný kontrakt s Levné Fotbalové Dresy Chelsea bude pokra ovat a~ do roku 2020, Nicmén doufá, ~e jeho výkon na soudu mo~e být vymnn za novou smlouvu. Pokud ob strany mohou skute n obnovit svou smlouvu, Pak se Yíká, ~e William bude opustit Stamford Bridge nkdy v budoucnu, bude také ukon en." Chci zde zostat jeat mnoho dalaích let, Pokud je to mo~né, chci také obnovit smlouvu s týmem. V této chvíli jsme o tom nemluvili, Mo~e se stát obnovení, PYizposobil jsem se ~ivotu tady. Do konce sezony jsem hrál v Chelsea pt let, Tady jsem vyhrál aampionát, myslím, ~e jsem také fanouaky miloval. Chci smlouvu nakopat, Pak obnovte, a pak vykopnte nkolik let. "Krom povstí ostatních evropských giganto, které byly pYevedeny do jiných zemí, Dresy Chelsea William také Yekl, ~e se nevrátí k hraní, Z tábora pro mláde~ Corinthians Yekl: " UpYímn Ye eno, nepYemýalel jsem o návratu do Brazílie dnes, Dokonce jsem ani neuva~oval o ukon ení své kariéry v Brazílii. Mým cílem je zostat v Chelsea, Pokud je to mo~né, chci odejít do Chelsea. "
Manchester City v letoaní sezón pYed Premier League, Situace podniku Capo Chopani vaak není uspokojivá. Spole nost Conpani v posledních letech trpí zranním, Levné Fotbalové Dresy Manchester City trenér Guardiola vzal peníze po zavedení Yady siln stYe~ených, To vedlo k umístní Copernicus nemo~e být zaru eno. Existují povsti, ~e Copernate mo~e opustit Manchester City na konci sezóny, Conappia to popYela.Copenny také mluvil o letoaním Svtovém poháru, " Belgie má dobrou aanci, Ale stále máme hodn práce. Na Svtovém poháru v roce 2014 a Evropském poháru v roce 2016, NepodaYilo se nám, proto~e tým byl v té dob mladý. V pYíatích nkolika letech vaak ji~ tuto mo~nost nemo~eme pou~ít jako omluvu, Musíme být lepaí takticky, To nám mo~e pomoci fyzicky i technicky. "Cospani uvedl, ~e " Dresy Manchester City tuto povst stojí za zmínku. Pokud je hrá dobré, K dispozici budou hodn klubových pozvánek, Pokud tlo nevyhovuje, nebude vás kontaktovat ~ádný klub. Pokud mohu zostat zdravý, chci jen hrát v Manchesteru City, Dokonce i kdy~ jsem utrpl zranní, nebude mít dalaí mo~nosti. Jsem velmi profesionální hrá , je velmi t~ké se vrátit, Pokud je k dispozici delaí doba, Bude mít vtaí aanci hrát více zápaso Manchester City. "
Barcelona Football Club v týmu, Levné Fotbalové Dresy Barcelona obránce Weiermalun zranní vydal oficiální oznámení, Hrá i budou pozdr~eni po dobu dvou týdno kvoli zranní.Barcelona lékaYský tým potvrdil, Bicepsy levé nohy Weilu Mullena mají slabé vláknité slzy. Po pondlí prohlídce, Závre né hrá i budou po dva týdny zranni. Hrá má 32 let, V kole Liga 20 kvoli jejich pocitu nepohodlí a nucen nahradit konec.Zranní bylo velkou ránu Belgi anom, PYed absencí stadionu La Liga skoro dva roky po oficiálním návratu, V posledních msících, Jak Dresy Barcelona obránce Umtiti zranil, Hrá dostal aanci hrát. V této sezón hrála Weiermalun celkem sedm her La Liga, 5 zápasy Kings Cupu a 1 zápas Ligy mistro. Barcelona Mascherano opustil tým brzy, Weiermalun znovu ublí~il, Spo ítejte si na novou pomoc Mina, Barcelona v pozici Zhongwei jen 3 osoby k dispozici.
Terry nedávno odhalil, Pro dobu Mourinho, Nechte se v budoucnu rozhodnout stát fotbalovým trenérem. Ve dvou trénincích Chelsea, Mourinho a Terry mli pt let spolupráce, Získali tYi tituly Levné Fotbalové Dresy Premier League spolu. Po opuatní týmu na konci minulé sezóny, Terry v sou asné dob hraje na Villa, Ale Yekl, ~e doufá, ~e se v budoucnu zmní na trenér.Xekl trenérskému hlasu: " Mourinho Práv jsem pYiael do týmu, kdy~ jsem byl jeat mladý, Pouze 23 let. Nicmén, po nkolika akoleních, Vzal jsem si poznámkový blok, napiate slova Mika Mussina. Xekl na setkání týmu, PYed hru, nebo na média, Vaechny jsem napsal. Nkdy budu po ukon ení trénovat, Zapiate si, co trenér práv udlal pro tým. "Terry Yekl nástroje Jose Mourinho pro personální management, Chelsea byl klí em k úspchu té doby, Sou asn, Bývalý kapitán Dres Chelsea chválil také schopnost Mika Mussiny inspirovat potenciál jeho týmu.
Real Madrid a PaYí~ od silného dialogu Ligy mistro, Je skoro dva msíce, Neymar nemohl ekat na zápas.V okam~iku francouzské zimní pYestávky, U~ijte si dovolenou v Brazílii Neymar se také ú astnil charitativního zápasu organizovaného jeho pYítelem Nene. Po rozhovoru byl pohovoYen, Uvedl o ekávání tohoto vrcholného souboje.Neymar Yekl: " Toto je finále, Hra, na kterou se vaichni taíme. Tato hra se blí~í Brzy za ne. Taíme se na hru co nejdYíve, Vaichni jsou na to pYipraveni. PaYí~atí hrá i se narodili pro tak dole~itou hru. "
 
Íĺěíîăî âîëřĺáńňâŕ đĺęëŕěű! :)...: