Đĺăčńňđŕöč˙    Âőîä    

ĂËŔÂÍŔß

ĎĐČĂËŔŃČŇÜ

ĎÎĚÎŘÜ
 

Sezóna 2017-18 vstoupila do odpo ítávacího období. Girona bude prvním týmem, který stojí pYed Levné Fotbalové Dresy Real Madrid. Zidane se rozhodl sout~it o posledních 15 zápaso.Ve skute nosti zostávají jen 10 posledních kol La Liga. Pokud se Real Madrid úspan dostane do finále Ligy mistro, V této sezon má Real Madrid 15 zápaso. Kvoli apatnému záznamu La Ligy v této sezón, Real Madrid se soustYedil na Ligu mistro. V La Lig má Real Madrid ji~ 15 bodo za Barcelona. La Liga je beznadjná a Liga mistro je Zidanovy jediné spasení.Po vyYazení Ligy mistro z PaYí~e Ze aatny Dresy Real Madrid pYiala zpráva. "Bojujte se tyYmi dalaími hrá i!" Hrá i Realu se snili o optovné vítzství v Lize mistro. Tyto tyYi zápasy Ligy mistro jsou pro n. Vaechny hry jsou finále. Ale Zidane je velmi zneklidnna touto mentalitou. Minulý týden zápas mezi Real Madrid a Evar, Tým hrál dobYe. V porovnání s La Ligou byli v Lize mistro jeat více konkuren ní. Zidane doufá, ~e eliminuje mentalitu hrá o. Pokud tým dosáhne plného vítzství ve zbývajících 15 zápasech, Pak budou moci dosáhnout svých cílo.
Podle zpráv, William Yekl, pokud Chelsea nevlastní, Jinak chce pracovat mnoho let. Williamov sou asný kontrakt s Levné Fotbalové Dresy Chelsea bude pokra ovat a~ do roku 2020, Nicmén doufá, ~e jeho výkon na soudu mo~e být vymnn za novou smlouvu. Pokud ob strany mohou skute n obnovit svou smlouvu, Pak se Yíká, ~e William bude opustit Stamford Bridge nkdy v budoucnu, bude také ukon en." Chci zde zostat jeat mnoho dalaích let, Pokud je to mo~né, chci také obnovit smlouvu s týmem. V této chvíli jsme o tom nemluvili, Mo~e se stát obnovení, PYizposobil jsem se ~ivotu tady. Do konce sezony jsem hrál v Chelsea pt let, Tady jsem vyhrál aampionát, myslím, ~e jsem také fanouaky miloval. Chci smlouvu nakopat, Pak obnovte, a pak vykopnte nkolik let. "Krom povstí ostatních evropských giganto, které byly pYevedeny do jiných zemí, Dresy Chelsea William také Yekl, ~e se nevrátí k hraní, Z tábora pro mláde~ Corinthians Yekl: " UpYímn Ye eno, nepYemýalel jsem o návratu do Brazílie dnes, Dokonce jsem ani neuva~oval o ukon ení své kariéry v Brazílii. Mým cílem je zostat v Chelsea, Pokud je to mo~né, chci odejít do Chelsea. "
Manchester City v letoaní sezón pYed Premier League, Situace podniku Capo Chopani vaak není uspokojivá. Spole nost Conpani v posledních letech trpí zranním, Levné Fotbalové Dresy Manchester City trenér Guardiola vzal peníze po zavedení Yady siln stYe~ených, To vedlo k umístní Copernicus nemo~e být zaru eno. Existují povsti, ~e Copernate mo~e opustit Manchester City na konci sezóny, Conappia to popYela.Copenny také mluvil o letoaním Svtovém poháru, " Belgie má dobrou aanci, Ale stále máme hodn práce. Na Svtovém poháru v roce 2014 a Evropském poháru v roce 2016, NepodaYilo se nám, proto~e tým byl v té dob mladý. V pYíatích nkolika letech vaak ji~ tuto mo~nost nemo~eme pou~ít jako omluvu, Musíme být lepaí takticky, To nám mo~e pomoci fyzicky i technicky. "Cospani uvedl, ~e " Dresy Manchester City tuto povst stojí za zmínku. Pokud je hrá dobré, K dispozici budou hodn klubových pozvánek, Pokud tlo nevyhovuje, nebude vás kontaktovat ~ádný klub. Pokud mohu zostat zdravý, chci jen hrát v Manchesteru City, Dokonce i kdy~ jsem utrpl zranní, nebude mít dalaí mo~nosti. Jsem velmi profesionální hrá , je velmi t~ké se vrátit, Pokud je k dispozici delaí doba, Bude mít vtaí aanci hrát více zápaso Manchester City. "
Barcelona Football Club v týmu, Levné Fotbalové Dresy Barcelona obránce Weiermalun zranní vydal oficiální oznámení, Hrá i budou pozdr~eni po dobu dvou týdno kvoli zranní.Barcelona lékaYský tým potvrdil, Bicepsy levé nohy Weilu Mullena mají slabé vláknité slzy. Po pondlí prohlídce, Závre né hrá i budou po dva týdny zranni. Hrá má 32 let, V kole Liga 20 kvoli jejich pocitu nepohodlí a nucen nahradit konec.Zranní bylo velkou ránu Belgi anom, PYed absencí stadionu La Liga skoro dva roky po oficiálním návratu, V posledních msících, Jak Dresy Barcelona obránce Umtiti zranil, Hrá dostal aanci hrát. V této sezón hrála Weiermalun celkem sedm her La Liga, 5 zápasy Kings Cupu a 1 zápas Ligy mistro. Barcelona Mascherano opustil tým brzy, Weiermalun znovu ublí~il, Spo ítejte si na novou pomoc Mina, Barcelona v pozici Zhongwei jen 3 osoby k dispozici.
Terry nedávno odhalil, Pro dobu Mourinho, Nechte se v budoucnu rozhodnout stát fotbalovým trenérem. Ve dvou trénincích Chelsea, Mourinho a Terry mli pt let spolupráce, Získali tYi tituly Levné Fotbalové Dresy Premier League spolu. Po opuatní týmu na konci minulé sezóny, Terry v sou asné dob hraje na Villa, Ale Yekl, ~e doufá, ~e se v budoucnu zmní na trenér.Xekl trenérskému hlasu: " Mourinho Práv jsem pYiael do týmu, kdy~ jsem byl jeat mladý, Pouze 23 let. Nicmén, po nkolika akoleních, Vzal jsem si poznámkový blok, napiate slova Mika Mussina. Xekl na setkání týmu, PYed hru, nebo na média, Vaechny jsem napsal. Nkdy budu po ukon ení trénovat, Zapiate si, co trenér práv udlal pro tým. "Terry Yekl nástroje Jose Mourinho pro personální management, Chelsea byl klí em k úspchu té doby, Sou asn, Bývalý kapitán Dres Chelsea chválil také schopnost Mika Mussiny inspirovat potenciál jeho týmu.
Real Madrid a PaYí~ od silného dialogu Ligy mistro, Je skoro dva msíce, Neymar nemohl ekat na zápas.V okam~iku francouzské zimní pYestávky, U~ijte si dovolenou v Brazílii Neymar se také ú astnil charitativního zápasu organizovaného jeho pYítelem Nene. Po rozhovoru byl pohovoYen, Uvedl o ekávání tohoto vrcholného souboje.Neymar Yekl: " Toto je finále, Hra, na kterou se vaichni taíme. Tato hra se blí~í Brzy za ne. Taíme se na hru co nejdYíve, Vaichni jsou na to pYipraveni. PaYí~atí hrá i se narodili pro tak dole~itou hru. "
 
Íĺěíîăî âîëřĺáńňâŕ đĺęëŕěű! :)...: