Portugalsko sa stretne s finálovým zápasom Svetového poh&#22
12:08 PM | . 14, 2018
Svetov pohr v Rusku v roku 2018 bude formlne otvoren. Po predikcii 16 vplatnch tmov skr, Trner Manchester United Lacn Futbalove Dresy Jose Mourinho bol ope proti poslednch osem, Prv 4 a posledn tmy predpovedali.Mourinho nevhal vybrae prvch 8 tmov. Mysl si, ~e tmy, ktor m~u vstpie do atvrefinle v prvej polovici s Portugalsko, Franczsko, Brazlia a Anglicko. Druh polovica je `panielsko, Argentna, Nemecko a Belgicko. Top 4 tm Mourinho mus bye trochu zamotan, Vaetky atyri tmy maj mae siln dialg. Ten, kto vyhr alebo strat, nebude prlia prekvapujci. Po nieko>kch vahch Mourinho dal svoje atyri najlepaie tmy. S to Portugalsko, Brazlia, Argentna a obranca aampina Nemecka.Najviac zamotan momenty kone ne dorazia. Dok~u atyri tmy kvalifikovae sa do finle? Pod>a predpovede Mourinho, Semifinle v prvom pol ase bude Portugalsko proti Brazlii. Z h>adiska pevnosti papiera je Brazlia jednozna ne nadraden. Portugalsko je vaak aj tmom vlastnej krajiny. Ako si vybrae, aby Mourinho v ea~kostiach. V zvere nej citlivosti porazie rozum, umiestnil Portugalsko do finle. V zpase medzi Argentnou a Nemeckom sa Mourin Mushart tie~ opakoval. Nakoniec bol optimistickeja, pokia> ide o pomstu Argentny vo i Nemecku. Druh po sebe nasledujci finle majstrovstiev sveta, Dvodom je, ~e Dresy Argentna m Messi.(0)
 
! :)...: